Související články

Misie očima farníků

Ve dnech 3. – 9. 3. 2013 proběhly v Novosedlech, Drnholci, Jevišovce a v Novém Přerově Lidové misie. Po 81 letech se v Novosedlech dočkali…

Lidové misie 2013

Ve dnech 3. - 9. března jsme prožili lidové misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM z Vranova nad Dyjí. Program byl velice bohatý - od žehnání domů, které začalo týden před…

← zpět

Světlo Vánoc

Vánoce jsou časem, který k nám sám o sobě silně promlouvá a zasahuje nás v tom nejlepším slova smyslu.

Ten, který byl od počátku, přichází z Otcovy vůle na tento svět. Když člověk svou vzpourou proti Bohu Boha opustil, nebyl zavržen docela, ale
dostává novou šanci skrze příslib hadovi:"Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu." Toto prorocké Boží slovo na počátku Bible se nazývá protoevangelium, což znamená první radostná zvěst o záchraně člověka. Símě její označuje Mariina Syna Ježíše Krista. Po celá staletí následují další a další prorocké předpovědi až do plnosti času, kdy se všechno naplňuje podle slov evangelisty Lukáše:" Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se nechal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místa."

Velké Boží věci se odehrávají v prostotě a v pokoře, a to je výzva pro nás. Prvními svědky této události se stávají obyčejní pastýři, kteří slyší od
anděla:"V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Mesiáš, Pán." A toto dnes, jak je hlásá vánoční liturgie, platí nám.

Dnes Boží Syn naplňuje očekávání starozákonního Izraele, dnes plní vůli svého Otce, dnes přichází z nebe na zem pro tebe, člověče, aby pozdvihl tvou padlou lidskou přirozenost, aby v tobě obnovil svůj obraz, aby tě pozdvihl k účasti na svém božství.

Bůh se skrze své vtělení stává solidárními s námi lidmi v našem lidském údělu, utrpení a smrti, abychom my měli podíl v jeho zmrtvýchvstání. Že Ježíš je skutečně onen Emanuel, totiž Bůh mezi námi, v tom spočívá pravá vánoční radost.

My se máme otevřít tomuto světlu, nechat se jím zcela naplnit a dokonce se stát jeho nositeli, aby zaplavilo celý svět.

Přeji Vám radostné, pokojné a milostiplné prožití Vánoc a celého nového roku.

Jiří Komárek